Křesťanská církev Cesta života

BOŽÍ PLÁN PRO MANŽELSTVÍ

Jednomu nejmenovanému kazateli se v poslední době stává, že ať káže o čemkoli, vždy skončí u manželství. Že by nám Bůh chtěl něco připomenout?

Existuje mnoho různých pohledů na to, co je manželství a jak vlastně funguje. Chci teď mluvit hlavně k manželským párům. Přemýšleli jste někdy spolu o tom, co od manželství očekáváte? Někdy mohou být vaše názory na lásku a manželství odlišné, a je třeba rozlišit, které jsou pravdivé a které chybné. Jak? Pojďme se společně podívat do Bible, abychom lépe pochopili, co o základech manželství říká ten, kdo tuto první „instituci“ původně ustanovil.
Pokusme se objevit či připomenout si, jaký je Boží plán pro manželství a jak ho můžeme ve svých životech naplňovat.

V prvních dvou kapitolách Bible nacházíme několik důvodů pro vznik manželství. V Genesis 1:1 až 2:3 Mojžíš popisuje stvořitelské dílo den po dni. Všechno, co Bůh stvořil, sám zhodnotil jako velmi dobré. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré (Gn 1,31).

Vrcholem bylo stvoření člověka podle Božího obrazu, jako muže a ženy. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil (Gn 1,27). Bůh jim dal na zemi úkol: množit se, naplnit zemi, vládnout nad zemí a vším tvorstvem. A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“ (Gn 1,28).

V Genesis 2:4 až 2:25 se popis stvoření soustřeďuje jen na člověka. Člověk žil v dokonalém prostředí zahrady Edenu, kterou měl obdělávat a střežit (zajímavé zaměstnání), navíc měl osobní kontakt s Bohem. Přesto Bůh zhodnotil tyto podmínky za nedostačující: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ (Gn 2:48). Nic z toho, co Bůh stvořil, totiž nemohlo uspokojit potřebu člověka. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná (Gn 2:20). Proto Bůh stvořil z mužova žebra ženu a dal mu ji. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu (Gn 2:22). Muž na to reaguje s nadšením a uvědomuje si, že žena je jeho součástí, stvořena právě pro něj. Člověk zvolal: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest.“ (Gn 2:23).

Kapitola končí ustanovením manželství. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem (Gn 2:24).

Prvním důvodem, proč Bůh ustanovil manželství, je tedy odstraňovat samotu druhého a mít důvěrný vztah. Ty i tvůj partner však budete sami do té míry, do jaké si vzájemně neuspokojíte své duchovní, duševní, citové i tělesné potřeby. Jak by měl váš vztah fungovat napovídá verš Gn 1:26, kde Bůh říká: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.“ Všimněte si množného čísla. Bůh si přeje, aby mezi mužem a ženou byl takový vztah, jaký je mezi osobami Boží Trojice. „Obrazem“ je naznačena touha a schopnost člověka, a to muže i ženy, mít vztah lásky s Bohem i mezi sebou. Ten nejužší vztah se může plně rozvinout jen v manželství. Často se manželství přirovnává k rovnostrannému trojúhelníku – čím blíže má muž i žena k Bohu, tím blíže má jeden k druhému. V Písmu se často používá obraz manželství jako analogie vztahu mezi Bohem a jeho lidem, mezi Kristem a jeho církví. Je třeba si uvědomit, že jedině Bůh naplňuje všechny lidské potřeby, ale často si používá našeho partnera jako nástroje. Je dobré zaujmout tento postoj a stát se Božím nástrojem k uspokojování potřeb svého partnera. Ovocem pak bude radost a šťastné manželství.Dalším důvodem pro existenci manželství je úkol, který dal Bůh člověku. Tento úkol mohou splnit muž a žena jedině společně – množit se a naplnit zemi. Plození je jednou z možností, jak být ve svém vztahu „jedním tělem“. Bůh si přeje, abychom byli spolupracovníky na jeho díle.

Muž a žena mají sice společný úkol, ale každý z nich má svou roli, která je daná jejich odlišností po stránce tělesné, rozumové a citové. Při stvoření ženy Bůh řekl: „Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ (Gn 2:18). Mluví o „pomoci“ pro muže. Možná si někdo myslí, že pomocník je druh služebníka. Žena však není služka. Její postavení lépe pochopíme z veršů, kde se Bůh nazývá naší pomocí, např.: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená (Ž 46:2). Bůh stvořil ženu, která se k muži dokonale hodí a doplňuje ho. Oba jsou jako části puzzle, které dávají dohromady celý obraz. Podle Božího záměru se muž a žena mají v manželství doplňovat a tvořit tak dokonalý celek.

Nejstručnější a zároveň nejobsažnější radu pro partnery nalezneme v Genesis 2:24. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Tato prostá a srozumitelná slova mají hluboký význam. Najdeme zde tři základní podmínky úspěšného manželství: opustit, přilnout a být jedním tělem. Tento verš je pro praktický život tak důležitý, že ho Nový zákon připomíná a rozvíjí na třech místech (doporučuji tyto verše nejen číst, ale i „pečlivě rozžvýkat a důkladně strávit“):

Mt 19:4-6
Je to Bůh, který spojuje muže a ženu v manželství. Co Bůh spojil, člověk nemá rozdělovat. Verše ukazují na stálost a nezrušitelnost manželství.

1.Kor 6:15-7:7
Varování před smilstvem, svatost sexu v manželství a jeho schopnost spojovat dva lidi dohromady. Naše těla jsou pro partnera, nemáme se sobě odpírat.

Ef 5:21-33
O podřízenosti ženy, o tom, jak má muž milovat svou ženu a starat se o ni. Manželství přirovnává ke vztahu mezi Kristem a církví.

Muže a ženu stvořil Bůh, a proto způsob, jakým rozvíjejí svůj vztah, není záležitostí pouze těchto dvou, ale také Boha. Naším cílem v manželství by měla být oslava Boha tím, že budeme respektovat plán, který pro nás připravil. A jeho plán je dokonalý. Čím více se váš manželský vztah bude blížit Boží představě, tím větší uspokojení a radost vám to přinese. Určitě se to vyplatí.


Novinky

2024-06-28

2024-04-20
Festival UNITED CITY v Českých Budějovicích 20.4.2024
Více info o festivalu, kapelách, workshopech... zde >>


Do 29.2.24 využijte v předprodeji zvýhodněnou cenu za vstupenku.

2022-12-14

2022-10-18

2021-10-05

2010-12-19

Aktuální nahrávka "Tys naučil mé srdce bít" je zdarma k dispozici zde >>

2008-09-18
Zpěvník s aktuálními texty
zde 1. část
zde 2. část
zde 3. část
zde 4. část.Milost & Pravda

Zde je k dispozici ke stažení, nejnovější číslo měsíčníku
Milost & Pravda
duben 2019
PDF 5,0 MB

 

© 2007-2008 Cesta života, Design a systém © 2007-2008 Inspiration
Publikování nebo další šíření obsahu nebo jakýchkoliv jeho částí je bez písemného souhlasu vlastníků práv zakázáno.